งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 27  สิงหาคม  2560
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, ศึกษาดูงาน, Knowledge Management, ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประทศ, บริการวิชาการแก่สังคม] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเมืองระดับท้องถิ่น
      อ.ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร ได้ร่วมลงพื้นที่ เมืองโอทารุ กับ เมืองซัปโปโร จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเมืองระดับท้องถิ่นในการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสมต่อการพัฒนาเมืองในสามลักษณะอาทิ พื้นที่เกษตรชานเมือง พื้นที่การอนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยวและการพัฒนาเมืองในมิติของระบบขนส่ง/การเชื่อมต่อชุมทางของเมืองในรูปแบบต่างๆ โดยคณะศึกษาดูงานครั้งนี้ประกอบด้วยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก , ตาก , สุโขทัย , อุตรดิษฐ์และเพชรบูรณ์ ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ ผลจากการศึษาในครั้งนี้จะนำไปสู่การสร้างแนวคิดต่อการวางยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองของกลุ่มภาคเหนือตอนล่างต่อไป