งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 25  สิงหาคม  2560
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
กิจกรรมบรรยายพิเศษ 'การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย/วิทยานิพนธ์และประสบการณ์ในการวางผังเมืองสมุทรสงคราม'
      งานบริการวิชาการและวิจัย ร่วมกับ หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ภายใต้โครงการกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชุดโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ และกิจกรรมสุขเสวนา Fine day Forumในหัวข้อ 'การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย/วิทยานิพนธ์และประสบการณ์ในการวางผังเมืองสมุทรสงคราม' เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 202 อาคารเรียนใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ อาจารย์จาก ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรบรรยาย