งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 24  สิงหาคม  2560
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
พิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2560
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดงาน พิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านวิชาชีพ สร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชา ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดี มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และได้รับความอนุเคราะห์การทำพิธีบายศรีสู่ขวัญครอบครูศิลปะแบบล้านนา โดย อาจารย์ ดร.พรศิลป์ รัตนชูเดช อาจารย์จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตวัดสวนดอกเชียงใหม่ ในการจัดงานครั้งนี้