งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 7  กรกฎาคม  2560
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี
      เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. ได้มีการจัดประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ นำโดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา โปธาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี เพื่อเป็นการหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน ในประเด็นการใช้พลังงาน การใช้อาคารเรียนใหม่ และการรับผิดชอบงานของบุคลากร ในการนี้ มีอาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย รักษาการแทนคณบดี ร่วมหารือในการประชุมครั้งนี้ด้วย