งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 27  มิถุนายน  2560
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
ให้การต้อนรับคณะจากรัฐบาลภูฏาน
      เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ นำโดย รศ. ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดี, รศ.ดร.อรทัย มิ่งธิพล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, อ.ดร.วิทยา ดวงธิมา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, อ.สุระพงศ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย และว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา โปธาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน (Ministry of Agriculture and Forests-MOAF) โดยหารือเรื่องการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท