งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 28  มิถุนายน  2560
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
กิจกรรม 'ศิษย์พบครู' ประจำปีการศึกษา 2560
      เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯได้จัดกิจกรรม 'ศิษย์พบครู' ณ ห้องประชุมใหญ่ของคณะ เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ในแต่ละสาขาวิชา อันประกอบด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย ให้คำแนะนำในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเรียน กิจกรรม การใช้ชีวิตภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไปถึงเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา