งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 13  มิถุนายน  2560
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาของคณะที่จะสำเร็จการศึกษา ได้รับฟังปัจฉิมโอวาทจากผู้บริหารและคณาจารย์ ส่งเสริมการมีงานทำและแนะแนวทางการศึกษาต่อให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา