งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 7  มิถุนายน  2560
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, บริการวิชาการแก่สังคม] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
โครงการหอเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสครองสิริราชสมบติครบ ๗๐ ปี
      เล่าสู่กันฟังครับ : งานบริการวิชาการ + วิชาชีพเป็นพันธกิจหนึ่งในหน้าที่ครูช่าง มหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานนี้เป็นงานบริการที่ยาวนานเกือบสองปีเริ่มกลางปี พ.ศ.๒๕๕๘-๖๐ แต่ไม่รู้สึกลำบากและเหนื่อยทั้งเดินทางและทำแบบ เพราะมันเริ่มจากตัวโจทย์ที่พิจารณาแล้วน้อยคนที่จะได้รับโอกาสเช่นนี้จึงไม่กล้าแม้แต่จะปฎิเสธ อีกทั้งเป็นโครงการเทิดพระเกียรติในหลวงร.๙ โดยงานนี้มีคณะทำงานหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในฐานะสถาปนิกผู้ออกแบบ จึงต้องตลุยงานให้ออกมาเหมาะสมที่สุดทั้งตำแหน่งที่ตั้งอาคาร รูปลักษณ์ที่สอดคล้องกับบริบท รวมถึงอาคารทรงงานที่มีคุณค่าต่อสถานที่ และผู้ที่จะมาเรียนรู้ในอนาคต งานนี้ต้องขอขอบพระคุณทางสภาสถาปนิก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมที่ได้ให้โอกาสในการบริการวิชาการ+วิชาชีพ และขอบคุณผู้บริหาร ThaiBev ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนงบก่อสร้างอาคาร. โครงการ: หอเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสครองสิริราชสมบติครบ๗๐ปี สถานที่: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เขียน: อ.ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร