งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 5  มิถุนายน  2560
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติราชการและการประชุมบุลากร ประจำปีงบประมาณ 2560
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 และการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ข่วงจันทร์เฮอริเทจแอนบูติครีสอร์ท ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เพื่อทบทวนแผนการดำเนินงาน และแผนโครงการ/กิจกรรม ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน