งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 19  เมษายน  2560
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
กิจกรรมวิพากษ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมวิพากษ์การประกันคุณภาพการศึกษา (การติดตามผลการดำเนินงาน SAR ประจำปีการศึกษา 2559) ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 202 อาคารเรียนใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วลัยลดา ถาวรมงคลกิจ และอาจารย์ ดร.อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา เป็นผู้ให้ข้อคิดเห็นในการวิพากษ์การประกันคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้