งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 25  เมษายน  2559
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในเรื่องสิ่งแวดล้อมและโครงการเสริมทักษะผลิตงานสร้างสรรค์
      ครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในเรื่องสิ่งแวดล้อมและโครงการเสริมทักษะผลิตงานสร้างสรรค์ # กิจกรรมนิทรรศการสื่อสร้างสรรค์รักษาสิ่งแวดล้อม # บูรณาการรายวิชา --อาจารย์--และ นักศึกษา #การแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ภาษาอังกฤษ # จาก นศ ชั้น ปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ # จากโจทย์ 'SMOG' วันพฤ.ที่ 7 เม.ย.59 # สู่การพัฒนาการออกแบบ--การใช้สื่อรณรงค์--พิทักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม--จาก นศ.ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ และ นศ.ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชานิเทศบูรณาการ # วันที่25 เม.ย.59 # คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมและคณะศิลปศาสตร์ # หอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 25 เม.ย.-2 พ.ค.2559