งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 29  ตุลาคม  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ต้นไม้ ใหญ่ และจัดการพื้นที่สีเขียวเมืองเก่าเชียงใหม่ ตามแนวคิดนิเวศ ประวัติศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม
      ตามที่ ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หลักสูตร “หมอต้นไม้ เขียวซ่อมได้” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นั้น พร้อมกันนี้ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ได้มีการลงนามความร่วมมือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ และจัดการพื้นที่สีเขียวเมืองเก่าเชียงใหม่ ตามแนวคิดนิเวศประวัติศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ กับ เครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม, เทศบาลนครเชียงใหม่ และ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ณ ห้องประชุมคาวบอยเธียร์เตอร์ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้