งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 29  ตุลาคม  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หลักสูตร “หมอต้นไม้ เขียวซ่อมได้”
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หลักสูตร “หมอต้นไม้ เขียวซ่อมได้” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ในระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมคาวบอยเธียร์เตอร์ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้