งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 11  กันยายน  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
การสัมมนาพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
      เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการสัมมนา'พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หลักสูตร 4 ปี วิชาเอกการจัดการสนามกอล์ฟ และ หลักสูตร 4 ปี วิชาเอกการจัดการภูมิทัศน์' ในการนี้ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในด้านดังกล่าว มาเข้าร่วมสัมมนาเพื่อให้คำแนะนำ และหารือร่วมกันในแนวทางการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว อาทิเช่น รศ.ดร.อานัฐ ตันโช, รศ.เสมอขวัญ ตันติกุล, ผศ.ดร.ปรีชา ศรีนฤวรรณ, ผศ.อดิสร คันธรส, อ.ดร.นเรศ ศิริเกสร, อ.สุภักตร์ ปัญญา, อ.บุญสม สุขจิตต์, อ.นคร พงษ์น้อย, อ.สว่าง ธนะขว้าง, คุณตีรนา แฮ็คเกตต์ และคุณบุญโฮม เหมสันต์