งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 21  พฤษภาคม  2558
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
      เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในปีการศึกษาที่ 2/2558 โดยให้ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่ได้ออกปฏิบัติสหกิจศึกษาเสร็จสิ้น เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ณ ห้องประชุมใหญ่ เพื่อให้คณาจารย์ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประเมินผลการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา