งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 22  พฤษภาคม  2558
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
      เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาปีสุดท้ายที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการประกอบอาชีพและแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น