งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 15  พฤศจิกายน  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
การบูรณาการวิชาการกับการเรียนการสอน ‘ชุมชนรักษ์โลก’
      เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม, ภูมิสถาปัตยกรรม ได้นำเสนอผลงานการออกแบบอาคาร 'ภูมิผญ่าบ่าเก่า' ออกแบบสนามกีฬาและปรับปรุงสนามเด็กเล่นสำหรับชั้นอนุบาล ของโรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา อ.แม่ทา จ.ลำพูน ต่อผู้อำนวยการและคณะครูจากโรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา โดยมีคณาจารย์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอและให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการบูรณาการวิชาการแก่ชุมชน 'ชุมชนรักษ์โลก'