งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 29  พฤศจิกายน  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
LA445 On Board @Angkhang
      คณะนักศึกษาในรายวิชา ภส445 การจัดการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ นำโดยอาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย ร่วมโครงการ LA445 On Board @Angkhang ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ย. 57 เพื่อทำการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ และการจัดการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ที่ดี จนได้รับการยกย่องและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป จึงเป็นแบบอย่างที่น่าศึกษา เรียนรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตยกรรมได้ในอนาคต