งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 25  พฤศจิกายน  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, บริการวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมนักศึกษา] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
ป่า-ค่าย-คน
      เมื่อวันที่ 25 - 26 พ.ย. 57 สโมสรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จัดโครงการ ป่า-ค่าย-คน โดยร่วมกันปรับปรุงสภาพพื้นที่ สร้างเส้นทางเดิน ที่จอดรถ และสร้างหลุมขนมครก เพื่อใช้เป็นพื้นที่แก้มลิงสำหรับกักเก็บน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์ในหน้าแล้ง ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ บุคลากร และคุณจิราภรณ์ มีสวรรค์ หัวหน้าฝ่ายงานศึกษาพัฒนาป่าไม้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ เพื่อปลูกฝัง และหล่อหลอม สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมเสียสละและสามัคคี อีกทั้งยังเติมประสบการณ์นอกห้องเรียน เรียนรู้คู่คุณธรรม ดี เก่ง มีความสุข แก่นักศึกษา