งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 13  พฤศจิกายน  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, ศึกษาดูงาน] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
การปฏิบัติงาน LA 445
      เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 57 ที่ผ่านมา รายวิชา ภส445 การจัดการและการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ เข้าศึกษาดูงานการจัดการธุรกิจต้นไม้ใหญ่ที่ร้านช้างทอง ทั้งนี้ขอขอบพระคุณพี่นัดและพี่ช้างศิษย์เก่าแม่โจ้ด้วยที่เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่น้องๆ นักศึกษา และช่วงบ่ายออกปฏิบัติงานการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้งนี้มีกลุ่มนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ และสาขาภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่4 และ2ปีเทียบเรียน ที่ได้รับโอกาสฝึกประสบการณ์จากข้อมูลวิชาชีพอย่างแท้จริง