งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 2  พฤศจิกายน  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
แรลลี่รถถีบ สวี วี่ วี
      เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 57 ที่ผ่านมาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมแรลลี่รถถีบ สลี วี่ วี 40 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี คณะผลิตฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกำหนดเส้นทาง 19.5 กิโลเมตร บริเวณชุมชนใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมายทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดพิธี และมีผู้เข้าแข่งขันกิติมาศักดิ์ รศ.ประวิตร พุทธานนท์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร, อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาทิ อาจารย์โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร, อ.ดร.วิทยา ดวงธิมา, อ.ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม, อ.พันธ์ศักดิ์ ภักดี, อ.ภูวเดช วงศ์โสม และอ.สุระพงษ์ เตชะ