งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 5  กันยายน  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
พิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูช่าง ประจำปี 2557
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดงานพิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูช่าง ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมอาคารใหม่ของคณะ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักศึกษา โดยการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชา และเป็นการสร้างกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของนักศึกษา