งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 7  สิงหาคม  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยของนักศึกษาใหม่
      เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมโครงการ 'แม่โจ้ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม' ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ให้มอบหมายให้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ออกพัฒนาพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง เพื่อนร่วมรุ่น สร้างความสำนึกดีต่อชุมชนและสังคม