งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 5  สิงหาคม  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
กิจกรรมเสวนาน้ำชากาแฟ 'กระบวนการแลกเปลี่ยนการขออนุมัติโครงการ การขอหลักการเพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรม และขออนุมัติการเดินทางไปราชการ'
      บุคลากรสำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour for you) ในหัวข้อ 'กระบวนการแลกเปลี่ยนการขออนุมัติโครงการ การขอหลักการเพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรม และขออนุมัติการเดินทางไปราชการ' เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะ