งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 8  สิงหาคม  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเข้าศึกษาดูงานคณะ
      เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ตัวแทนบุคลากรจากสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี เดินทางมาศึกษาดูงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการนี้ มี คณบดี, รองคณบดีฝ่ายวางแผนและมาตรฐานการศึกษา, รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา, อาจารย์ยุทธภูมิ เผ่าจินดา และนายรัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย เป็นผู้ให้การต้อนรับ