งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 20  สิงหาคม  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
กิจกรรม 'ศิษย์พบครู' ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
      เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯได้จัดกิจกรรม 'ศิษย์พบครู' ณ ห้องประชุมอาคารเรียนหลังใหม่ของคณะ เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ในแต่ละสาขาวิชา อันประกอบด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย ให้คำแนะนำในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเรียน กิจกรรม การใช้ชีวิตภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไปถึงเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา