งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 25  กรกฎาคม  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
การประชุมบุคลากรคณะ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
      ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร ในระดับปริญญโท จำนวน 2 หลักสูตร โดยมีกำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๕7 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 นั้น เนื่องในโอกาสการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๕7 จึงจัดให้มีการประชุมบุคลากร เพื่อพบปะเสวนาและแลกเปลี่ยนมุมมองในการทำงานระหว่างผู้บริหารของคณะกับบุคลากร และรับทราบปฏิทินกิจกรรมรวมถึงแนวทางในการดำเนินงานของปีการศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ ร้านอาหารเดอะการ์เด้นท์ เชียงใหม่