งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 31  กรกฎาคม  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเรียนหลังใหม่ของคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบนโยบายการบริหารงาน การวางแผนการศึกษาการร่วมทำกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ รวมไปถึงการได้พบปะคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ตลอดจนรู้จักสถานที่ต่างๆภายในคณะ