งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 22  กรกฎาคม  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
การประชุม Dean Forum ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
      เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ได้มีการจัดการประชุม Dean Forum ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ การบูรณาการเชิงวิชาการร่วมกัน และสรุปข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการต่อมหาวิทยาลัย ในการนี้ มีคณบดีคณะต่างๆ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม