งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 7  กรกฎาคม  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษา Admissions
      เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาและอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรม ได้ดำเนินการรับรายงานตัวและตรวจเอกสาร ของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยในระบบกลาง(Admissions) ประจำปีการศึกษา 2557 ณ อาคารอำนวย ยศสุข