งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 16  กรกฎาคม  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วัดท่าเกวียน ตำบลหนองจ๊อมอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และเป็นการทำบุญร่วมกันของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะ เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา