งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 9  กรกฎาคม  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
การประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2556
      เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ รับการประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและรับฟังผลการประเมินฯ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาส, รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี จิตต์การุณย์,รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา,รองศาสตราจารย์ ดร. จักรพงษ์ พวงงามชื่น,อาจารย์ นายสัตวแพทย์ภานุพงศ์ มหาพรหม,นางนัฏฐภัค โรจน์คณรัชต์,นางสาวนิตยา ใจกันทา มาเป็นคณะกรรมการประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ในครั้งนี้