งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 9  มิถุนายน  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามกลุ่มรายวิชา เมื่อวันที่ 9-11 มิถุนายน 2557 เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน และเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชานำเสนอ สรุปเนื้อหา และแผนการสอน ซึ่งอาจารย์ผู้สอนท่านอื่นๆสามารถเข้าร่วมบูรณาการร่วมกันระหว่างรายวิชาและสาขาวิชา โดยแบ่งตามกลุ่มที่ 1.กลุ่มวิชาพื้นฐานการออกแบบ 2.กลุ่มวิชาโครงสร้างและเทคโนโลยี 3.กลุ่มวิชาการออกแบบ 4.กลุ่มวิชาสนับสนุนวิชาชีพ 5.กลุ่มวิชาพืชพรรณ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ 6.กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และการเขียนแบบ