งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 5  มิถุนายน  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการและวิพากษ์ร่างรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556
      งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 และวิพากษ์ร่างรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 เพื่อเป็นแนวทางในการผลักดันและขับเคลื่อนให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และวิพากษ์ร่างประกันคุณภาพฯ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการทบทวนแผนโครงการ/กิจกรรม/การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง และได้รับทราบผลการดำเนินงานของคณะ