งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 19  พฤษภาคม  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 'ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศุกษา(TQF)'
      ตามที่ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้ดำเนินการติดตั้ง 'ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF)'โดยใช้ต้นแบบจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สามารถจัดเก็บข้อมูล มคอ. 2-7 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นั้น จึงได้จัดการอบรมในหัวข้อเรื่องดังกล่าวแก่คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้งานของระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF)โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สนิท สิทธิ และเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มาเป็นผู้บรรยายในการอบรมดังกล่าว