งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 6  มีนาคม  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
โครงการสัมมนาแนวทางการออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรมพิพิธภัณฑ์ ศิลปะเชียงใหม่
      เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่อง 'แนวทางการออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรมพิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่' ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พรชัย ใจมา ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ 'พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วม สมัยในประเทศไทย : พัฒนาสู่อนาคต' แก่นักศึกษาสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม