งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 20  มีนาคม  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
การนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีภูมิทัศน์
      คณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หลังจากที่นักศึกษาได้ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการต่างๆมาเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ ห้องเสลา เพื่อให้คณะกรรมการสหกิจศึกษาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประเมินผลการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา