งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 15  พฤษภาคม  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
การประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
      งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2556 รอบ 12 เดือน(เดือนมิถุนายน-พฤษภาคม 2557)