งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 15  พฤษภาคม  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
เวทีเสวนาการนำเสนอผลงานวิจัยและการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
      งานบริการวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดเวทีเสวนาการนำเสนอผลงานวิจัยและการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่โครงการ บริหารจัดการลุ่มน้ำแม่ออนแบบบูรณาการ เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ตอนล่าง โดยมี รศ. ดร.อรทัย มิ่งธิพล เป็นผู้ดำเนินโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่