งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 1  เมษายน  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอผลงานออกแบบ 3 มิติ ด้วย โปรแกรม Google Sketchup Pro 8 และ Vray for Sketchup
      งานบริการวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หลักสูตร 'คอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอผลงานออกแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Google Sketchup Pro 8 และ Vray for Sketchup' โดยได้รับความผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาย นอกทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 1-4 เมษายน 2557 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้