งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 7  พฤษภาคม  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
การสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
      หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้จัดให้มีการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5 เมื่อวันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ในการนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกให้เกียรติมาร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานพนธ์ในครั้งนี้ อาทิ เช่น รองศาสตราจารย์ยุพยง เหมะศิลปิน, อาจารย์สืบพงษ์ จรรย์สืบศรี, อาจารย์องอาจ ราชเวชน์, อาจารย์อดุลย์ เหรัญญะ และอาจารย์อนุพร อินทรพันธ์ โดยได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดทำวิทยานิพนธ์อันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา