งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 26  กุมภาพันธ์  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
การนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
      เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรม 'การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการ' โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดทำและนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข รวมถึงเป็นการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของอาจารย์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา