งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 26  กุมภาพันธ์  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
การฝึกซ้อมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555-2556
      เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2557 คณาจารย์และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯได้ดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจแก่ว่าที่บัณฑิตใหม่ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555-2556