งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 12  กุมภาพันธ์  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
กิจกรรมสุขเสวนา Fine Day Forum 'การเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ'
      เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 งานบริการวิชาการและวิจัย ได้จัดกิจกรรมสุขเสวนา (Fine day Forum) ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสพิมพ์ บุญญานันต์ จากการเสวนาดังกล่าว ได้ข้อเสนอแนะและแนวทางการปฏิบัติในการขอตำแหน่งทางวิชาการในแต่ละขั้นตอนแก่คณาจารย์ที่ต้องการขอตำแหน่งทางวิชาการต่อไปในอนาคต