งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 19  กุมภาพันธ์  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้พบปะบุคลากร ประจำปี 2557
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้พบปะบุคลากร ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมกุหลาบควีนสิริกิตติ์ เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย จากอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการพบปะกัน รวม 3 คณะ คือ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว, คณะสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม