งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 2  เมษายน  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
บุคลากรสำนักงานคณบดีเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
      บุคลากรสำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมโครงการ 'ศึกษาดูงาน พัฒนาวิสัยทัศน์ และเสริมสร้างความสุขแก่บุคลากร ประจำปี ๒๕๕๗' ณ Osaka City University ประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีน เมื่อวันที่ ๒-๙ เมษายน ๒๕๕๗ เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรของมหาวิทยาลัยที่อยู่ต่างประเทศ และเป็นการพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ และสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น