งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 25  เมษายน  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
พิธีดำหัวผู้อาวุโสคณะและผู้บริหารมหาวิทยาลัย
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯได้จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโสของคณะ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ณ บริเวณใต้ถุนอาคารเรียนคณะ ตามธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเนื่องในวันปีใหม่ไทย(วันสงกรานต์) โดยการขอขมาคารวะแก่ครูอาจารย์ผู้อาวุโสและผู้มีพระคุณต่อคณะ อันได้แก่ อาจารย์ ดร.พรศิลป์ รัตนชูเดช อาจารย์โสภณ มงคลวัจน์ และรองศาสตราจารย์ศิริชัย หงษ์วิทยากร โดยมีคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันของคณะ มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง