งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 20  กุมภาพันธ์  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
การประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2556
      เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดการประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2556 ณ ห้องประชุมคณะ เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2556 ในรอบ 9 เดือน มิถุนายน 2556 – กุมภาพันธ์ 2557)