งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 20  กุมภาพันธ์  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, บริการวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมนักศึกษา] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
Transforming Museum
      เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ผศ.จรัสพิมพ์ บุญญานันต์ และ อ.ศุภัชญา ปรัชญคุปต์ นำนักศึกษาสาขาภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นปีที 3 ที่เรียนในรายวิชาออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3 จัดนิทรรศการผลงานการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมพิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่ ในหัวข้อ 'Transforming Museum' ณ บริเวณ โถงทางเข้าชั้นที่ 1 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเสริมประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา และเป็นการบริการวิชาการสู่ชุมชน ทั้งนี้นิทรรศการดังกล่าวจะจัดระหว่าง วันที่ 18 ก.พ. 57 ถึงวันที่ 6 มี.ค. 57 นี้