งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 15  มกราคม  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
นักศึกษานำเสนอผลงานการออกแบบ โครงการ 'โรงเรียนรักษ์โลก'
      เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 นักศึกษาสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมและสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้นำเสนอผลงานการออกแบบบ้านดิน และการออกแบบวางผังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศรีสังวาลย์ ต่อผู้อำนวยการและคณะครูจากโรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่ โดยมีคณาจารย์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอและให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการบูรณาการวิชาการแก่ชุมชน 'โครงการโรงเรียนรักษ์โลก'